oscarotero /

response-time #39

Analyzed , duration: